Realizowane projekty

Program realizowany od 2014 roku skierowany jest do uczniów z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu jest  wsparcie edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie. 

Program  skierowany jest do uczniów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej oraz dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych  dzieci  poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. 

Pro­gram  mający na celu kształ­to­wa­nie wśród dzieci  dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram  admi­ni­stro­wany  przez  Agencję Rynku Rolnego. Obejmuje uczniów klas 0-VI.

Program edukacji antynikotynowej realizowany  przez oddział przedszkolny. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program adresowany  do uczniów klas I-III oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program skierowany  do uczniów i rodziców klas IV-VI.  Celem programu jest uświadomienie uczniom, czym są meningokoki, jakie niosą ze sobą zagrożenia. Przekonanie  uczniów i rodziców o ważności  szczepień ochronnych oraz konieczności przestrzegania zasad higieny. 

To program edukacyjny realizowany w  klasach pierwszych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci  na temat  zdrowego stylu życia. Poprzez zabawę oraz zajęcia dydaktyczne u dzieci kształtowane są prawidłowe umiejętności i nawyki prozdrowotne. Koordynatorem programu jest Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Białej Podlaskiej. 

Celem programu jest  rozwijanie twórczego myślenia i pogłębianie ciekawości poznawczej świata u dzieci w wieku przedszkolnym. Za pomocą bezpłatnie otrzymanego zestawu kreatywnego  z grą planszową  dzieci poznają  różnorodności kultur i obyczajów na świecie.

Program polega na  akcji  zbierania środków finansowych na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.  Uczniowie zbierają  makulaturę  i przekazują ją na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

Celem projektu jest przygotowanie środowiska na przyjęcie dziecka z cukrzycą do środowiska przedszkolnego oraz budowanie szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Program edukacyjny realizowany  przez przedszkolaków z Klubu Niedźwiadek  na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych

To program realizowany w klasach drugich, którego celem jest  dostarczenie wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej oraz wyrobienie właściwych nawyków higienicznych. W ramach programu przeprowadzana jest fluoryzacja zębów dzieci ze wszystkich klas.

Projekt ekologiczny realizowany w roku szkolnym 2011/2012 we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędem Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Rozwijali swoją pomysłowość i kreatywność uczestnicząc w licznych konkursach: wiedzy przyrodniczej, plastycznym, piosenki ekologicznej.

Program realizowany   we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. W ramach programu popularyzowano życie i twórczość pisarza związanego z naszym regionem. Uczniowie   odwiedzili  Bibliotekę Pedagogiczną w Białej Podlaskiej oraz muzeum pisarza w Romanowie. Przygotowali również ciekawą inscenizację bajki Kraszewskiego pt. „ Dziad i baba”,  uczestniczyli  we wspólnym czytaniu fragmentów najbardziej znanego z jego utworów, czyli ,, Starej baśni” oraz wykonywali ilustracje do wybranych utworów, których ekspozycja znalazła się na korytarzu szkolnym.

Projekty realizowane w ramach programu  „Projektor- Wolontariat  Studencki”  w latach 2011-  2014.
Rok szkolny 2011/2012: projekty „Biżuteria- techniki wykonywania”  zajęcia z rękodzieła artystycznego, „Twórcza zabawa- rękodzieła z modeliny”,  Gry planszowe,  ”Misie-czyli jak skutecznie zabić nudę” projekt realizowany w ferie zimowe, „Papier czerpany”, Piątki na wesoło, Pierwsza pomoc, „Potęga chemii”- projekt wakacyjny, „ Z zabawą przez wieki”- projekt wakacyjny
Rok szkolny 2012/2013: projekty ”Jesień aktywnie”, „Odciągamy dzieci od telewizora”, „Wystrzałowa chemia – młody Nobel”, „Świętujemy z projektorem”, „Zabawy feryjne”- projekt feryjny, „Marzycielska poczta”, „Gry i zabawy integracyjne”, „Pobudzanie wyobraźni i rozwijanie umiejętności manualnych”, „Sztuka-integracja, inspiracje” – projekt wakacyjny, „Poznajemy siebie i świat”- projekt wakacyjny, „Ucz się i baw” – projekt wakacyjny
Rok szkolny 2013/2014: projekty „Bezpieczni od dziś – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, „Ukraina”, „Szyfrowanie- matematyka na wesoło”, „Łatita-tonga – projekt wakacyjny.
We współpracy z Projektorem zrealizowano łącznie 36 projektów.

Projekt “Wiedza+Umiejętności=Sukces” – realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację w wysokości 288 405 zł,- kwota 253 775 zł to dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, 34 630 zł to własny wkład finansowy. Projekt miał na celu poprawę wyników nauczania, rozwijanie zainteresowań uczniów, wzrost umiejętności twórczego myślenia, kreatywności i inicjatywy. W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na wycieczki, na basen. Uczniowie objęci zostali pomocą logopedyczną, mieli możliwość uzupełniania braków na zajęciach wyrównawczych i rozwijania zainteresowań na zajęciach kreatywnych. Do realizacji zajęć zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Projekt „Działania w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – na realizację projektu otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11 640 zł. Projekt realizowaliśmy w terminie 01.09.2008- 30.11.2008. 
Dotację przeznaczyliśmy na pogłębienie wiedzy przyrodniczej i kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska. Odbyły się konkursy: plastyczne, fotograficzne, recytatorskie, piosenki ekologicznej i hasła przyrodniczego, wycieczki, przedstawienia teatralne. Uczniowie wzięli udział w akcjach propagujących ochronę środowiska. 

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia” – celem projektu był rozwój u najmłodszych dzieci różnych typów inteligencji poprzez praktyczne działania pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. 
Do realizacji zadań szkoła otrzymała specjalnie dobrany zestaw pomocy dydaktycznych o wartości ponad 8 tys. złotych. Realizacja projektu rozpoczęta w roku szkolnym 2008/2009 trwała  przez trzy następne lata obejmując kolejne roczniki pierwszoklasistów. 

Projekt „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”- realizowany w roku szkolnym 2007/2008. Otrzymaną dotację w wysokości 4 500 zł przeznaczyliśmy na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej pod hasłem „Zamość perłą renesansu”. W dwudniowej wycieczce, która odbyła się w dniach 20-21 września 2007 r.  uczestniczyli uczniowie klas szóstych. Głównym celem wyjazdu było poznawanie Ojczyzny, jej historii i kultury. Uczniowie mogli podziwiać piękno roztoczańskiej ziemi- Zamość, Tomaszów Lubelski, Krasnobród, Bełżec, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn.

Projekt „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”- realizowany był w okresie sierpień- grudzień 2007 roku. Na realizację projektu uzyskaliśmy dotację w wysokości 38 721,80 zł. Działania przedstawione w programie  ukierunkowane były  na harmonijny rozwój jednostki i grupy. Realizacja projektu zapewniała troskę o  rozwój psychiczny, duchowy i fizyczny naszych wychowanków. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych zapewniła atrakcyjne, bezpieczne spędzenie czasu wolnego. Hasło przewodnie naszych działań to “Działając z nami będziesz zdrowy i bezpieczny”.

W ramach programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 400 zł na instalację monitoringu w szkole. Cała inwestycja kosztowała 10 500 zł. W skład monitoringu weszły rejestrator cyfrowy, monitor oraz osiem kamer, które  obserwują nie tylko wnętrze szkoły, ale i teren wokół niej.

Realizowany w roku szkolnym 2005/2006. Na realizację programu otrzymaliśmy dotację 88 000 zł, z czego 80% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego a 20% z budżetu państwa w ramach Działania 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. 
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich. Do programu zgłosiło się 1491 szkół, nasza szkoła była jedną z 443 szkół, które otrzymały dotacje. 
W ramach programu uczniowie rozwijali swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych: informatycznych, teatralnych, językowych, tanecznych, sportowych, przedmiotowych. Szczególną opieką objęliśmy uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi zapewniając im pomoc specjalistów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, , rewalidacyjnych. Integrowaliśmy społeczność szkolną i lokalną, organizując konkursy, wspólne imprezy, wyjazdy i spotkania.

Kategorie
Ostatnie posty:
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content