Procedury przeprowadzania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z uczniami kl. I-III i oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole

 1. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy uczniom klas I-III i dzieciom z oddziałów przedszkolnych uczestnictwo na terenie szkoły w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktyki w małych grupach (do 12 osób).
 2. Zajęcia odbywają się wyłącznie według ustalonego przez dyrektora planu od poniedziałku do piątku w godz. :

a) Oddziały przedszkolne w godz. 8:00 – 16:00, sala 6 (i s. 5 w przypadku większej liczby dzieci)
b) Klasy I – III szkoły podstawowej od 8.00 do 12.00 w sali nr 10 (i sali nr 9 w przypadku utworzenia dwóch grup)

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 15.00 w sali nr 10 w ramach godzin pracy świetlicy środowiskowej
 2. Udział w zajęciach, ze względu na ograniczoną ilość uczniów w grupie, możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez rodzica dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły.
 3. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą e-dziennika najpóźniej dzień przed wyznaczonym
  w harmonogramie terminem zajęć.
 4. Zajęcia mają charakter dobrowolny dla uczniów, z tym że w szkole odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki. Podstawa programowa realizowana jest w formie kształcenia na odległość. Uczeń biorący udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki powinien uzupełnić lekcje w domu.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ewidencjonuje swoją pracę zgodnie z załącznikiem nr 1.
  Po zakończonych zajęciach załącznik nr 1 pozostawia w sekretariacie szkoły.
 6. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. Rodzice podpisują stosowne oświadczenie. Oświadczenie podpisane przez rodzica uczeń składa każdego dnia przychodząc na zajęcia nauczycielowi, z którym ma zajęcia. Wzór oświadczenia dla ucznia stanowi załącznik nr 2. Nauczyciel, który zebrał załączniki nr 1 po zakończonych zajęciach pozostawia w sekretariacie szkoły.
 7. Oświadczenie dla nauczyciela, załącznik nr 3 – nauczyciel składa każdego dnia przed rozpoczęciem pracy w sekretariacie szkoły.
 8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).
 9. Wchodzącym uczniom i dzieciom do budynku szkoły, osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły (pracownik obsługi) mierzy temperaturę ciała (po uzyskaniu zgody ich rodzicó w / opiekunów). Brak takiej zgody uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. Uczniowie, których temperatura ciała przekracza 37o C nie mogą brać udziału w zajęciach. Uczniowie ci odsyłani są do domu, jeśli przybyli z rodzicem lub umieszczani w izolatce (sala nr 4) gdzie oczekują na odbiór przez rodzica.
 10. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 11. Uczniowie wchodzą na zajęcia wejściem głównym.
 12. W trakcie trwania zajęć uczeń nie ma obowiązku korzystania z szatni.
 13. Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której mają odbywać się zajęcia i przebywa tam pod opieką nauczyciela.
 14. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonych w harmonogramie salach.
 15. Po zakończeniu zajęć, nauczyciel, który prowadził w/w zajęcia kontroluje bezpieczne przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły lub do wyjścia ze szkoły.
 16. Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na zajęcia min. 10 min przed ich rozpoczęciem. Nauczyciel oczekuje na uczniów w sali, w której mają odbywać się zajęcia.
 17. W czasie przerw uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela, który prowadzi z nimi zajęcia. Jeżeli pogoda pozwoli uczniowie wraz z nauczycielem przerwy spędzają przed budynkiem szkoły lub na świetlicy. Decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. W czasie przerwy sala/sale są dezynfekowane.
 18. Osoby prowadzące zajęcia oraz uczniowie przychodzący na zajęcia nie powinny nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia – tzn. pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
 19. Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania.
 20. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych w budynku szkoły wywieszone są plakaty
  z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciele i uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i w razie potrzeby w czasie ich trwania myją i dezynfekują ręce.
 21. Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 22. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
 23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz korzystać z podręczników innych uczniów.
 24. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży (2m dystansu między uczestnikami zajęć, każdy uczestnik zajęć zajmuje osobną ławkę).
 25. Sale, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 26. Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach. Po skończonych zajęciach z uczniami sala jest dezynfekowana przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
 27. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie (sala nr 4), w którym w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 28. Przy wejściu do szkoły i sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej i odpowiednich służb medycznych.
 29. W szkole przygotowane są numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami uczestników zajęć.
 30. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 31. Istnieje zakaz wstępu na teren jednostki osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Kontrola wejść osób z zewnątrz na teren szkoły, prowadzona jest poprzez umieszczenie zeszytu pn. Rejestr wejść do szkoły w przedsionku szkoły, którą nadzoruje pracownik obsługi (woźna).
Komentowanie wyłączone.
Kategorie
Kontakt
 • Misie 118
 • (083) 3711171
 • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl
Skip to content